Měsíční plány

ZÁŘÍ.docx

ŘÍJEN.docx 

 ŘÍJEN

 

Č E S K Ý   J A Z Y K

 


 

          

 

MLUVNICE, ČTENÍ, LITERÁRNÍ VÝCHOVA, SLOH

Stavba slova – předpona, kořen, přípona, koncovka

Slovotvorba – slovotvorný základ, slovotvorný prostředek

Klíčová slova – nejdůležitější slova a slovní spojení textu, slova přejatá do češtiny

Skupina slov s bje, vje, bě, vě, Slova s mě, mně,

Zdvojení souhlásek – nn, cc, mn …

Psaní předpon s, z – (spadnout, shořet, zklamat, zkoušet…) – s – spojovat dohromady, shora dolů, z povrchu pryč

z – změna stavu

Pokračujeme ve čtenářském deníku – minimálně čtyři knihy za rok.

Literární dílna – příběhy z přírody

 

 

P Ř Í R O D O V Ě D A

 

Příroda nás živí, šatí

Počasí a podnebí, Rozmanitost podmínek na Zemi,

Ovoce, které u nás neroste. Není zvíře jako zvíře. Bioodpad. Žijeme v propojeném světě

 

        V L A S T I V Ě D A

               

      

Česká republika a Evropa – porovnání, společné znaky -

poloha, podnebí, povrch, vodstvo, krajina, zemědělství, těžký průmysl, spotřební průmysl obyvatelstvo, státy Evropy, Evropská unie – vznik, členské státy, hymna, význam EU

 

 

A N G L I Č T I N A

 

 

Lekce č. 2:

Vocabulary and pronuncation (1a, b, 4a, b) – using with map on page 76

Countries and capitol cities (exercise. 2) + comprehension

Grammar verb to be – short and long form and negative

This is x is this – speaking

My family – possesive adjectives

 

 

                

   26-4 =

                   3.2 =

                      37-8 =

 

M A T E M A T I K A

Pamětné násobení a dělení víceciferných čísel

Vztahy mezi čísly – řešení rovnic s jednou neznámou

Závislosti – vztah čísla a dvou neznámých

Zlomky – sčítaní a odčítání, se stejným jmenovatelem smíšené číslo

Trojúhelníky, čtverce, obdélníky – rýsování, výpočet obvodu

 


Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři Partneři